<<<Tillbaka
Thyra Stenberg
f. 1885 i Karlshamn,
d. 1974 i Lund.
Liljekonvaljer, olja.